Ochrona Danych Osobowych – obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mix Inwestycje Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.

Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).


Realizacja umowy
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych.

Obowiązek informacyjny

 • Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych),
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy i upływu czasu na ewentualne dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku realizacji umowy.
 • Administrator Danych wyznaczył osobę do kontaktu w zakresie Ochrony Danych Osobowych, która jest dostępna pod numerem telefonu 666-815-481 oraz adresem email iod@mixbiura.pl
 • w związku z realizacją wskazanego celu Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza EOG (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Każde przetwarzanie danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na potrzeby funkcjonowania niniejszej umowy jest:

 1. Zawarcie i wykonywanie umowy łączącej Klienta z Administratorem na podstawie akceptacji treści umowy, w celu poprawnej realizacji umowy i świadczenia odpowiedniej jakości usług – przez czas trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO).
 2. Ewentualne dochodzenie roszczeń – przez czas trwania umowy i na czas przewidziany prawem do ewentualnego dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 f) RODO).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Stanisław Wallis
kom. + 48 666 815 481
iod@mixbiura.pl

 

Telefon
+48 574 456 004,
+48 606 194 285,
+48 574 456 752
E-mail:
wynajem@mixbiura.pl